Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sprostowanie nieprawdziwej informacji zawartej w artykule pod tytułem „Media: Afera w Starych Babicach”

Data publikacji 30.10.2018

Treść pisma skierowanego przez Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach do Redaktora Naczelnego portalu internetowego EchoBabic.pl

 

 

Redaktor Naczelny

portalu internetowego EchoBabic.pl

Al. Solidarności 117 lok. 207

00-140 Warszawa


 

 

W związku z opublikowanym w dniu 17 października 2018 roku na Państwa stronie internetowej https://echobabic.pl/ artykułem pod tytułem „Media: Afera w Starych Babicach”, informuję, że treści zamieszczone w artykule, odnoszące się do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach i jej pracowników, są nieprawdziwe i wprowadzają czytelników w błąd. W związku z tym wnoszę o publikację sprostowania następującej treści:

Sprostowanie

Pan Sławomir Sumka, o którym mowa w artykule „Media: Afera w Starych Babicach” opublikowanym w dniu 17 października 2018 roku na stronie internetowej https://echobabic.pl/ tu cyt. „Wysokiej rangi policjant Sławomir Sumka chce zostać wójtem!” w rozumieniu Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) nie jest policjantem. W maju 2017 roku na własną prośbę odszedł ze służby.

W dalszej części artykułu jego autor pyta cyt. „Czy ustawowy zakaz kandydowania policjantów na stanowisko wójta (…) nie dotyczy (…) wysokiej rangi funkcjonariusza?”. Zdanie to dwukrotnie wprowadza w błąd czytelnika. Po pierwsze powielając sformułowanie „wysokiej rangi funkcjonariusza” (w domyśle policjanta), o czym mowa powyżej. Po drugie autor artykułu wspomina o „ustawowym zakazie kandydowania policjantów na stanowisko wójta (...)”. Pragnę zauważyć, że ani Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.), ani Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) nie zakazuje policjantowi w służbie czynnej, a tym bardziej osobie, która taką służbę zakończyła, kandydować na to stanowisko. Zakaz obejmuje łączenie obu funkcji, czyli objęcia przez pracownika zatrudnionego w administracji rządowej funkcji wójta, a nie pretendowania do niej.

Pragnę zauważyć, że w odniesieniu do podinspektora w stanie spoczynku Sławomira Sumki ma zastosowanie zapis, który znalazł się w artykule pod tytułem „Media: Afera w Starych Babicach”, opublikowanym w dniu 17 października br. na Państwa stronie internetowej (https://echobabic.pl/media-afera-w-starych-babicach/) tu cyt. „Ponieważ ustawy samorządowe (np. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 27 pkt 3) zakazują łączenia funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej, a do tego zalicza się również Policja, faktyczne objęcie obowiązków np. wójta musi być poprzedzone zwolnieniem ze służby w Policji”. Ponownie podkreślam, że podinspektor w stanie spoczynku Sławomir Sumka w maju 2017 roku odszedł ze służby na własną prośbę. We wrześniu 2018 roku został zatrudniony w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach jako pracownik cywilny na stanowisku konserwatora.

Nieprawdą jest zawarta w artykule informacja, jakoby lokalni mieszkańcy „nie mogli liczyć na lokalną policję – czują się zastraszeni i boją się wpływów wysokiego rangą oficera na lokalnym komisariacie”. Ponownie wprowadza ona w błąd czytelnika. Po pierwsze „lokalny komisariat” to w rzeczywistości jednostka Policji w randze komendy powiatowej o nazwie Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, bo w zestawieniu z krzykliwym tytułem „Afera w Starych Babicach!” innej jednostki Policji w tej miejscowości nie ma. Po drugie, co było już przedmiotem wyjaśnienia, podinspektor w stanie spoczynku Sławomir Sumka w maju 2017 roku na własną prośbę odszedł ze służby. Autor artykułu miał możliwość zapoznania się z tą informacją między innymi poprzez analizę oświadczenia majątkowego w/w, do którego link został zamieszczony pod artykułem. W dokumencie tym jasno zostało wskazane, że Pan Sławomir Sumka w 2017 roku uzyskał przychód ze stosunku pracy, następnie z tytułu emerytury.

Koniec sprostowania.

Mając powyższe na uwadze oraz kierując się art. 31a Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) wnoszę o opublikowanie powyższego sprostowania na Państwa stronie internetowej zgodnie z terminem przewidzianym ustawą.


 

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Starych Babicach

 

 

wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – a/a