Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, adres poczty elektronicznej oficer.prasowy.warszawa-zach@policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 724 32 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach jest podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, adres poczty elektronicznej:oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl, telefon: 47 72 43 253.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się znajduje się w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 276. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.


Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach podlega sześć jednostek:

  1. Komisariat Policji w Błoniu, ul. Jana Pawła II 2, 05-870 Błonie,
  2. Komisariat Policji w Łomiankach, ul. Warszawska 87, 05-092 Łomianki,
  3. Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
  4. Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku, ul. 3 Maja 45, 05-080 Izabelin
  5. Posterunek Policji w Kampinosie, ul. Szkolna 1, 05-850 Kampinos,
  6. Posterunek Policji w Lesznie, Al. Wojska Polskiego 23A, 05-84 Leszno.


Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Przy wejściu głównym do budynku nie ma schodów. Przy drzwiach wejściowych do komendy po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/ domofon.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro obsługi interesantów. Biuro obsługi interesantów znajduje się na wprost wejścia. Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren komendy odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika, który odbiera gości z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest zakodowanymi drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się po lewej stronie biura obsługi interesantów. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur w punkcie kontroli ruchu osobowego.W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.


 

Komisariat Policji w Błoniu

Siedziba komisariatu znajduje się przy ul. Jana Pawła II 2, i oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przy wejścu głównym do budynku są schody, po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon. Przed drzwiami wejściowymi jest podjazd dla wózków.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na lewo od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejscia, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Komisariat Policji w Łomiankach

Siedziba komisariatu znajduje się przy ul. Warszawskiej 87, i oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przy wejścu głównym do budynku nie ma schodów, jest jeden stopień. Po prawej stronie od głównych drzwi znajduje się podjazd dla wózków. Przed wejściem po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się nawprost wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejscia, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.


 

Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim

Siedziba komisariatu znajduje się przy ul. Kolejowej 2, i oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przy wejścu głównym do budynku są schody. Nie ma podjazdu dla wózków.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na wprost wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma windy. W budynku jest jedna toaleta, nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Posterunek Policji w Kampinosie

Siedziba posterunku znajduje się przy ul. Szkolnej 1, i oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Jednostka nie jest czynna całodobowo. Przy wejścu głównym do budynku są schody. Po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/videodomofon (możliwość połaczenia z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach).

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na wprost wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma windy. W budynku jest toaleta dla interesantów przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Vis a vis jednostki znajduje się ogólnodostepny parking z dwoma miejscacmi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Posterunek Policji w Lesznie

Siedziba posterunku znajduje się przy Al. Wojska Polskiego 23A w Lesznie, i oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Jednostka nie jest czynna całodobowo. Przy wejściu głównym do budynku są schody oraz podjazd dla wózków. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek przywoławczy/videodomofon (możliwość połączenia z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach).

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma windy. W budynku jest toaleta dla interesantów przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Vis a vis jednostki znajduje się ogólnodostępny parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w posterunku.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku

Siedziba posterunku znajduje się przy ul. 3 Maja 45 w Hornówku, i oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Jednostka nie jest czynna całodobowo. Przy wejściu głównym do budynku są schody. Na wprost od wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Przy furtce ogrodzeniowej znajduje się dzwonek przywoławczy/videodomofon (możliwość połączenia z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach).

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma windy. W budynku jest toaleta dla interesantów przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Vis a vis jednostki znajduje się ogólnodostępny parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w posterunku.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Raport o stanie dostępności

Raport o stanie dostępności

Realizując ustawowe zadania Policja nie ogranicza się jedynie do obiektów własnych jednostek, wykonuje je również w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, świadka, zgłaszającego interwencję. Dane kontaktowe do jednostek Policji oraz dzielnicowych w tym kontakt sms/mms udostepniono na stronie www oraz w aplikacji MOJA KOMENDA - wyszukiwanie po adresie. Policja korzysta z pomocy innych instytucji i podmiotów w przypadkach utrudnionego dostępu lub kontaktu z osobą.

Policja nie gromadzi informacji o ilości przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego, gdyż wynika on każdorazowo z taktyki realizowanych czynności i ma na celu skuteczne jej wykonanie.